Fokusområden

En del frågor är så viktiga för våra medlemmar att vi driver dem kontinuerligt

Utvecklingen inom dessa gör stor skillnad för näringsliv och hela vår kommun. Vi driver frågor lokalt, regionalt och ibland även nationellt.

Samverkan

Samverkan mellan företag, kommun och näringsliv

Infrastruktur

Vi förstärker livsnerven till Lysekil

Skola och näringsliv

Samverkan för en företagsam framtid

Samverkan

Samarbete mellan företag, kommun och näringsliv.

Tillsammans kan vi! Genom att samverka och nätverka uppstår idéer, samarbeten och framåtkraft. Inte minst samförstånd, vilket är avgörande … särskilt när vi vill påverka vår kommuns förutsättningar och framtid. Här ser du olika sätt du kan delta på.

Vad vi gör

Frukostmöten – Företagspresentationer, mingeltid för att knyta nya kontakter och hålla kontakt med ditt nätverk.

Nätverksträffar – Träffarna kan variera mellan morgon sen eftermiddag till tidig kväll. Träffen brukar ha olika ämnesinriktning.

Dialogmöten – Här träffas kommunens ledande politiker och tjänstepersoner hos och tillsammans med våra företagare. Då kan NLC och medlemsföretag direkt påverka sådant som är angeläget för företagande och entreprenörskap.

Näringslivsfest – Arrangeras årligen av företagarföreningarna tillsammans med kommunen. En kväll för näringslivet då företagande hyllas. Dels genom att Årets företagare presenteras, dels med omfattande nätverkande under kvällen. Kvällen fungerar som en energiinjektion för näringslivet och kickoff för det nya året. Sker i februari.

Vad vi vill

Främja den lokala och regionala tillväxten
Skapa förutsättningar för ökat företagandet i vår kommun.

Öka kunskapen om företagandets betydelse för vår kommun.

Vårt varför

Att öka företagandet i vår kommun är nödvändigt för allas vår välfärd. Det bara genom ett ökat företagande, entreprenörskap som vårt samhälle kan utvecklas. Vi bygger nätverk och arbetar för ett ständigt bättre näringslivsklimat tillsammans. Därför driver Näringslivscentrum denna fokusgrupp.

Vi vill att en bro byggs och vi förordar en kombination av flytbro och brospann, av miljömässiga skäl och kostnadsskäl. Nordhordalandsbron i Norge finns på en plats som är mycket lik Gullmarsfjorden och bron är av denna modell.

Infrastruktur

Vi förstärker livsnerven till Lysekil

Näringslivscentrum arbetar inom detta område mycket tätt tillsammans med Lysekils kommun och Företagarna Lysekil. Vi arbetar med att förstärka infrastrukturen till Lysekil.

Här inbegrips: 

  Gullmarsbro Finnsbo - Skår

  Att bygga en bro över Gullmarsfjorden skulle spara in många tusentals timmar/månad för näringslivet och invånarna, jämfört med att vänta in färjans avgångstider. Dessutom skulle transportkostnaderna minska påtagligt. Färjan går mestadels 3 gånger i timmen, i rusningstid 4 gånger per timme och kl. 22-05 en gång i timmen. Sommartid förslår inte tidtabellen gentemot bilmängden och färjan kör då konstant. Denna färja transporterar mest farligt gods av alla Trafikverkets färjor i Sverige.

  En fast förbindelse över Gullmarn:

  • Har avgörande betydelse för Lysekils framtid
  • Är tekniskt möjlig
  • Är ekonomiskt möjlig
  • Förkortar restiden till en stor lokal arbetsmarknad

  Vad vi vill

  NLC vill att Gullmarsbron ska byggas och finansieras med de medel som idag bekostar färjedriften över Gullmarn tillsammans med en mindre avgift per överfart likt det system som finns i Göteborg. Det krävs dock att perioden som färjekostnaderna kan utnyttjas förlängs från dagens 25 år.

  Vi vill att en bro byggs och vi förordar en kombination av flytbro och brospann, av miljömässiga skäl och kostnadsskäl. Nordhordalandsbron i Norge finns på en plats som är mycket lik Gullmarsfjorden och bron är av denna modell.

  Nordhordalandsbron har betytt mycket för det områdets utveckling, vilket undersökningar visar. Bron har redan funnits i över 25 år så visst är det tekniskt möjligt.

  Vad vi gör

  • bearbetar aktivt politiker i Regeringskansliet, i regionen och lokalt.
  • bjuder in riksdagsmän från alla partier och Trafikutskottet
  • Uppvaktar Trafikverket och har regelbunden dialog; nationellt och regionalt.
  • Organiserar seminarier, studerar olika brolösningar, tar fram kostnadsunderlag samt kalkyler.
  • Drivit flerårigt EU-projekt för att hitta lämpligt brokoncept
  • Skapar opinion och arbetar kunskapshöjande gentemot allmänhet och kommunens politiker.

  Pressrelease 14/10 2022

  Samarbete mellan Företagarna och NLC

  Åtgärdsvalstudien för Gullmarsbron!

  Företagarna i Lysekil har tecknat avtal med WSP Sverige AB om arbetet med Åtgärdsvalstudie (ÅVS) för Gullmarsbron!
  Uppdragets syfte är att studera möjligheterna att anlägga en flytande bro över Gullmarsfjorden mellan färjelägena Skår i Uddevalla kommun och Finnsbo i Lysekils kommun. Uppdraget är avgränsat till fem delstudier som ska behandla följande teman: 1. Beskrivning av flytbro, 2. Gullmarns skyddsvärden, 3. Trafikanalys, 4. Behov av trafikavgifter respektive 5. Regional utveckling. Studierna ska utgöra underlag och som bilagor ingå i en åtgärdsvalsstudie för en fast förbindelse över Gullmarsfjorden. De ska därför utföras enligt Trafikverkets metodik för åtgärdsvalsstudier. Själva åtgärdsvalsstudien kommer att genomföras i ett senare skede efter kompletterande studier av andra aspekter. Målet är att en flytande bro över Gullmarn ska tas med som ett självfinansierat projekt i den regionala planen för infrastruktur i Västra Götaland.
  Arbetet med åtgärdsvalstudien sker i samarbete med Företagarna, Näringslivscentrum, Lysekils kommun, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Studien finansieras av Leader (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling), Lysekils kommun och Företagarna i Lysekil. Studien skall presenteras våren 2023. Enligt Roland Karlsson, Företagarna i Lysekil

  Läs sammanfattning av Brorapporten här.

  Förbättring av väg 161

  Väg 161 är Bokenäsets genomfartsled från E6 och går från Uddevalla Torp till Gullmarsledens färjeläge vid Skår. Vägen används därmed av många pendlare och transporter. Att korsa Gullmarsfjorden sparar tre mils körväg mellan Lysekil och Uddevalla, Bohusläns största stad.

  Vad vi vill

  Denna väg och dess standard är den absolut största faktorn för Lysekils utveckling och framtid. Vi vill att den förbättras, med huvudsakliga syftet att korta restiden. Även att göra det möjligt för företagen att rekrytera och för människor att pendla inom en förstorad arbetsmarknadsregion. Därför arbetar Näringslivscentrum Lysekil (NLC) sedan många år för en förbättring och högre standard av väg 161.

  Vad vi gör

  Näringslivscentrum skickar skrivelse till regeringen och medverkar i åtgärdsvalsstudien som Trafikverket genomför. Vi deltar i möten för allmänheten och arbetsgrupper tillsammans med Trafikverkets personal med flera aktörer. NLC läser och skriver remissvar på åtgärdsvalsstudien.

  Förbättring av väg 162

  Väg 162 går från E6-avfart 101 vid Gläborg, till Lysekil. Den löper längs hela Stångenäset ner till näsets spets där Lysekil finns. Sträckan är 3 mil lång och trafikeras av alla som ska till Sotenäs och Lysekils kommuner; t.ex. Smögen, liksom till Lysekil, Brastad och Brodalen. Längs vägen ligger många industrier med stora transportbehov, inklusive Preemraff Lysekil. Även områdets ambulansservice har en av sina startpunkter här, i Hallinden.

  Vad vi vill

  NLC stödjer Lysekils och Sotenäs kommuners gemensamma inställning att sträckan Gläborg – Hallinden är i stort behov av ombyggnad och förbättringar. Rondellen i Hallinden är ett resultat av att detta behov lyfts regelbundet, så att vägen kom med på Trafikverkets åtgärdslista för vägarbeten.

  Vad vi gör

  Vi följer Trafikverkets åtgärdsvalsstudie och skriver vid behov remissvar.

  Skola och näringsliv

  Samverkan för en företagsam framtid

  Att öka företagandet i vår kommun är nödvändigt för allas vår välfärd. Vi vill också trygga kompetensförsörjningen för framtiden. Därför driver Näringslivscentrum denna fokusgrupp. Campus Väst är vår lokala partner när det gäller utbildningsfrågor.

   Vi jobbar med verksamheten inom dessa områden:

  Nästa generation företagare

  Dessa finns i skolan. Tillsammans med skolan kan vi jobba långsiktigt med att få ungdomar att förstå värdet av företag och företagande. Vi jobbar tillsammans med skolledningen för bättre kontakt mellan företag och skola, mer entreprenörskap till fler och prova på att driva företag genom Ung företagsamhet.

  Etablerade företagare

  Att få företagen att se värdet av och möjligheterna med utbildningsutbudet på hemmaplan. Kunna kombinera arbete och utbildning på eller nära sin arbetsplats. Kommunens vuxenutbildningar. Vårt digitala konferensrum kan användas för kompetenshöjning genom distanskonferens.

  Företagsutbildningar

  Campus Västs och NLC:s stora kontaktnät i regionen gör att utbildningar kan skräddarsys inom alla områden som tillgodoser just era behov. Har ni ett behov räcker det med att bara ta en kontakt. NLC:s kontaktperson inom detta område: Maria.johansson5@lysekil.se

  Lokalt kompetensbehov
  Företag och utveckling är en del av Campus Väst. En uppgift är att analysera och tillgodose det kompetensbehov som näringslivet har. Genom att erbjuda högkvalitativa och efterfrågade utbildningar till ungdomar, vuxna, företag och offentliga verksamheter stödjs både nyrekrytering och vidareutbildning.

  Utvecklingsprojekt
  Campus Väst strävar efter att vara en aktiv del i startandet och förverkligandet av olika forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med företag, universitet och högskolor. Dessa projekt kan vara en del av redan existerande utbildningar eller ligga vid sidan av dessa, men inom Campus Väst fokusområden: teknik, energi, hållbar utveckling, samt maritim utveckling och turism.