skip to Main Content
Som medlem i NLC ingår du och ditt företag i en stark medlemsorganisation som fokuserar på företagande. Du kan se oss som din affärspartner och våra medlemmar som ditt nätverk. Där ingår även kommuntjänstemän. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för företagande i vår kommun. Vi driver frågor våra medlemmar anser viktiga. Vi driver frågor lokalt, regionalt och ibland även nationellt. Ett antal frågor har bedömts vara så viktiga att vi tillsammans driver dem kontinuerligt, som Fokusområden.  

Vad NLC gör

Vi utvecklar företagandet i Lysekils kommun, bland annat genom att driva frågor. Vi arrangerar företagsträffar, frukostmöten och ibland mässor, alla tillfällen för att nätverka.  På dialogmöten ser vi till att kommunrepresentanter får möta företagare och få till sig företagarnas vardag. Vi driver en företagsarena där du kan hyra kontor, mötesrum och delta i träffar. Vi bidrar till kompetensutveckling genom ett HR-nätverk, genom föredrag på träffar, och genom ett digitalt mötesrum.  Vi driver Medflyttarservice, en service för kompetensförsörjning. Varje år arrangeras i samarbete Lysekils näringslivsfest, där näringslivet möts över dukade bord och Årets företagare utses. Kom med oss och påverka företagandets förutsättningar i kommunen. Har du en fråga du vill att vi ska driva för dig? Kontakta oss!

Vem kan bli medlem?

Företag som är aktiva inom Lysekils kommun, eller planerar att bli det. Nystartad? För dig som ska starta företag eller är nyföretagare: Vi bjuder på medlemsavgiften första året. Välkommen med ansökan nedan.

ÅRSAVGIFT 2021

Medlems- och serviceavgifter är stegade utifrån antal anställda så att alla företag, små som stora, kan vara medlemmar hos oss. Moms tillkommer på serviceavgiften.
Företags/Näringsidkare
Antal anställda Medlemsavgift Serviceavgift Summa
0 st - 5 st 200 500 700
6 st - 15 st 200 800 1000
16 st - 99 st 200 1500 1700
>100 st 200 5000 5200
Enskild icke näringsidkare
Privat stödmedlem 200 200

Bli medlem här

  *) obligatoriskt fält

     

  Näringscentrum arbetar inom detta område mycket tätt tillsammans med Lysekils kommun och Företagarna Lysekil. Vi arbetar med att förstärka infrastrukturen till Lysekil. Här inbegrips

  • Förbättring av väg 161
  • Förbättring av väg 162
  • Lysekilsbanans utveckling
  • Inte minst arbetar vi för en fast förbindelse över Gullmarsfjorden. För detta bildade vi ett EU-projekt och vi bearbetar politiker och myndigheter aktivt.

  Väg 161

  Väg 161 är Bokenäsets genomfartsled från E6 och går från Uddevalla Torp till Gullmarsledens färjeläge vid Skår. Vägen används därmed av många pendlare och transporter. Att korsa Gullmarsfjorden sparar tre mils körväg mellan Lysekil och Uddevalla, Bohusläns största stad.

  Vad vill vi

  Denna väg och dess standard är den absolut största faktorn för Lysekils utveckling och framtid. Vi vill att den förbättras, med huvudsakliga syftet att korta restiden. Även att göra det möjligt för företagen att rekrytera och för människor att pendla inom en förstorad arbetsmarknadsregion. Därför arbetar Näringslivscentrum Lysekil (NLC) sedan många år för en förbättring och högre standard av väg 161.

  Vad gör vi 

  Näringslivscentrum skickar skrivelse till regeringen och medverkar i åtgärdsvalsstudien som Trafikverket genomför. Vi deltar i möten för allmänheten och arbetsgrupper tillsammans med Trafikverkets personal med flera aktörer. NLC läser och skriver remissvar på åtgärdsvalsstudien.

  Länkar:  Regeringsskrivelse + Åvs väg 161 + remissvar åvs 161

  Väg 162

  Väg 162 går från E6-avfart 101 vid Gläborg, till Lysekil. Den löper längs hela Stångenäset ner till näsets spets där Lysekil finns. Sträckan är 3 mil lång och trafikeras av alla som ska till Sotenäs och Lysekils kommuner; t.ex. Smögen, liksom till Lysekil, Brastad och Brodalen. Längs vägen ligger många industrier med stora transportbehov, inklusive Preemraff Lysekil. Även områdets ambulansservice har en av sina startpunkter här, i Hallinden.

  Vad vill vi

  NLC stödjer Lysekils och Sotenäs kommuners gemensamma inställning att sträckan Gläborg – Hallinden är i stort behov av ombyggnad och förbättringar. Rondellen i Hallinden är ett resultat av att detta behov lyfts regelbundet, så att vägen kom med på Trafikverkets åtgärdslista för vägarbeten.

  Vad gör vi

  Vi följer Trafikverkets åtgärdsvalsstudie och skriver vid behov remissvar.

  Lysekilsbanan

  Järnvägssträckan Lysekilsbanan är den enda i hela Bohuslän som går från kustlinjen till Bohusbanan. Från en av Sveriges få djuphamnar som är isfri året runt, till Sveriges övriga järnvägsnät. Banan invigdes 1913 och skapades som lokalt initiativ. Senare köpte staten upp banan.

  Vad vill vi

  Vi stödjer den allmänna inställningen att järnväg är ett av framtidens transportmedel. Det är dock en samhällsplanering på en högre nivå regionalt/nationellt som gäller om transportströmmar ska dirigeras till en hamn som kräver järnväg som transportmedel.
  Näringslivscentrum har idag inga medlemmar som nyttjar eller idag har behov av Lysekilsbanan.

  Vad gör vi

  NLC stödjer initiativ och företag som har bärkraft och storlek att bära kostnader för järnvägstrafiken.

  Gullmarsbro Finnsbo-Skår

  Att bygga en bro över Gullmarsfjorden skulle spara in många tusentals timmar/månad för näringslivet och invånarna, jämfört med att vänta in färjans avgångstider. Dessutom skulle transportkostnaderna minska påtagligt. Färjan går mestadels 3 gånger i timmen, i rusningstid 4 gånger per timme och kl. 22-05 en gång i timmen. Sommartid förslår inte tidtabellen gentemot bilmängden och färjan kör då konstant. Denna färja transporterar mest farligt gods av alla Trafikverkets färjor i Sverige.

  En fast förbindelse över Gullmarn:

  • Har avgörande betydelse för Lysekils framtid
  • Är tekniskt möjlig
  • Är ekonomiskt möjlig
  • Förkortar restiden till en stor lokal arbetsmarknad

  Vad vill vi

  NLC vill att Gullmarsbron ska byggas och finansieras med de medel som idag bekostar färjedriften över Gullmarn tillsammans med en mindre avgift per överfart likt det system som finns i Göteborg. Det krävs dock att perioden som färjekostnaderna kan utnyttjas förlängs från dagens 25 år.

  Vi vill att en bro byggs och vi förordar en kombination av flytbro och brospann, av miljömässiga skäl och kostnadsskäl. Nordhordalandsbron i Norge finns på en plats som är mycket lik Gullmarsfjorden och bron är av denna modell.

  Nordhordalandsbron har betytt mycket för det områdets utveckling, vilket undersökningar visar. Bron har redan funnits i över 25 år så visst är det tekniskt möjligt.

  Vad gör vi

  • bearbetar aktivt politiker i Regeringskansliet, i regionen och lokalt.
  • bjuder in riksdagsmän från alla partier och Trafikutskottet
  • Uppvaktar Trafikverket och har regelbunden dialog; nationellt och regionalt.
  • Organiserar seminarier, studerar olika brolösningar, tar fram kostnadsunderlag samt kalkyler.
  • Drivit flerårigt EU-projekt för att hitta lämpligt brokoncept
  • Skapar opinion och arbetar kunskapshöjande gentemot allmänhet och kommunens politiker.
  • Gullmarsbron broschyr 2020

  Se mer om broförslaget samt vad som görs och har gjorts på fördjupningssidan.

  Mer om Gullmarsbron

  Infrastruktur är ett fokusområde inom NLC sedan föreningens start 2002. Den viktigaste drivkraften för ekonomisk tillväxt och utveckling är den lokala arbetsmarknadsregionens storlek. Med förbättrad infrastruktur når man längre på en timmes förflyttning och Lysekils närmarknad växer. Fler vill pendla hit eller bosätta sig här.  De lokala företagen får större möjlighet att utvecklas och det skapas större förutsättningar för nya företagsetableringar. För mindre kommuner som Lysekils är närheten till större arbetsmarknadscentra avgörande.  Därför är Infrastruktur ett fokusområde inom NLC. Kan vi även ordna så att pendeltid är arbetstid väljer än fler att bosätta sig här där livskvalitén är hög. Vårt engagemang skapar framtidstro genom att arbeta med landsbygdens möjlighet till tillväxt.

  Back To Top