Gullmarsbron

NLC driver ett EU Leaderprojekt med avsikten att skapa förutsättningar för en fast förbindelse över Gullmarsfjorden. Projektet heter ”Förprojektering av beslutsunderlag för Gullmarsbron” och är ett kreativt samarbetsprojekt för regionens infrastruktur.

Projektet drivs under perioden 2016-2020 och delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader – lokalt ledd utveckling.

eu-loggor

Följande parter samarbetar med projektet:

Lysekils kommun, Uddevalla kommun, Fyrbodals Kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Västsvenska Handelskammaren samt organisationen Hela Sverige skall leva.

Projektet syftar till att:

 • få fram ett korrekt och konkret beslutsunderlag för en Gullmarsbro, dvs granska ekonomiska förutsättningar, trafikfakta och inventera vilka tänkbara tekniska lösningar som finns för bron. Beslutsunderlaget ska visa nödvändigheten av infrastruktursatsningen för att stödja landsbygdens möjlighet till tillväxt och framtidstro.
 • skapa samverkan, så påverkanskraften och lösningsmöjligheterna ökar
 • Samverka med Trafikverket, VGR, politiker på olika nivåer samt utskott för infrastruktur/trafik, och för dem presentera broförslaget, samt fördelarna och effekten av en fast förbindelse.
 • Få med broprojektet i Trafikverkets och VG-regionens infrastruktur-planering för de kommande 10/20 åren.

Vill du delta?

Vill du samverka i och med projektet? Vill du veta mer? Ta gärna kontakt med oss.

Projektets kontaktperson/er hos NLC är:

 • Roland Karlsson, huvudkontaktperson. Tel: 0705-080 695  Epost: rolandkarlsson@telia.com
 • Ulf Bertilsson, NLC ordförande. Tel: 0705-604 561  Epost: ulf@nlclysekil.se

Projektet har hittills uppnått/utfört detta

 • Granskat brolösningar
  Den lösning vi rekommenderar är en kombinerad flyt- och spann-bro. Den är ekonomisk, miljövänlig och genomförbar. Nordhordalandsbron i Norge finns på en plats som är mycket lik Gullmarsfjorden. Bron där har stått i över 20 år och har betytt mycket för områdets utveckling.
 • Gjort namninsamling för en fast broförbindelse
  Det finns en stark efterfrågan lokalt, både hos invånare och näringsliv. Namninsamlingen har lämnats över till Lysekils kommun
 • Uppvaktat Riksdagen med presentation
  En uppvaktningsresa till Stockholm, där projektet och namnlistan presenterades för Riksdagens riksdagsmän vid ett frukostmöte
 • Skapat kontaktnät med riksdagspolitiker
 • Skapat opinion lokalt
 • Lokala informationsträffar – många och regelbundna
 • Spridit information i lokal och regional press
 • Informerat lokala näringslivet och tagit emot feedback om projektet regelbundet, bland annat på NLC:s frukostträffar.

En fast förbindelse har stora miljöförtjänster

 • Minskar miljöbelastningen med 850.000 liter diesel per år
 • En resa till Torp via väg 162 är 24 km längre än via väg 161 – helt onödig miljöbelastning!
 • En del väljer ändå denna eftersom man slipper passa färjan
 • För dagspendlare är 5 mil extra inget alternativ
 • Kortare restid på bro ger dessutom bättre förutsättningar för en konkurrenskraftig kollektivtrafik.
 • En flytbro innebär att man bygger minimalt i vattnet
 • Inga fundament ner till botten som påverkar vattnets strömning
 • Befintliga anslutningsvägar kan användas, vilket ger liten miljöpåverkan på land i samband med byggnationen

Betydelsen för Samhället, Regionen och Lysekil

 • Nuvarande färjetrafik, Sveriges näst mest trafikerade färjeled.
 • Restidsfördröjning: 20 min
 • Attraktivare kollektivtrafik
 • Minskat transportarbete
 • Smart/okonventionell finansieringsform
 • Lysekil en nödvändig förutsättning för utveckling av samhälle och näringsliv. Vänder den negativa trenden. Knyter Lysekil till Trestad.
 • Regionen ett fungerande Stråk 5, utan kostnad och utan att påverka projekt i den regionala planen.
 • Regionförstoring och utökad lokal arbetsmarknad.
 • Förbättrad tillgänglighet till kustens natur- och kulturvärden.
 • Staten, Kostnadsminskning från 40 till 2 milj kr/år
 • Samhällsekonomisk lönsam

En fast förbindelse över Gullmaren:

 • Skulle ha avgörande betydelse för Lysekils framtid
 • Är tekniskt möjlig
 • Är ekonomiskt möjlig
 • Förkortar restiden till en stor lokal arbetsmarknad
Nordhordalandsbron
Nordhordalandsbron i Norge, vår rekommenderade brotyp